07.02.2021

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

Quá trình thương lượng với các đại lý đã bắt đầu! Gần đây, chúng ta đã hoàn thành các phiên thương lượng đầu tiên với ResCare Home Care, Addus WA, Amicable, Millenia, First Choice, Chesterfield, Concerned Citizens, CCS, và Full Life Care. Trong các tuần sắp tới, chúng ta sẽ gặp gỡ KWA và Addus MT.

Những kết quả thương lượng đã đạt được từ trước đến nay:

Chúng ta đang đấu tranh để có mức lương cũng như phúc lợi tốt hơn, để được tôn trọng hơn và chúng ta đã đạt được tiến triển với nhiều đại lý trong số này trong quá trình đấu tranh để có được:

 • Sự bình đẳng về ngôn ngữ, bao gồm cả dịch các hợp đồng của chúng ta
 • Các thông báo nhằm giúp những chăm sóc viên là người nhập cư được an toàn hơn
 • Mở rộng định nghĩa về “thành viên gia đình” để có thêm nhiều người được hưởng phúc lợi
 • Đánh giá thường niên các kế hoạch cũng như chính sách chống quấy rối, ngược đãi và phân biệt đối xử (HADit)
 • Và còn nhiều hoạt động khác!

Tiếp Theo:

Chúng ta sẽ bắt đầu thương lượng để được tăng lương, hưởng các phúc lợi y tế, chương trình hưu trí cũng như các lợi ích kinh tế khác trong tháng 7.

Trong quá trình thương lượng, chúng ta cũng sẽ đàm phán về việc gia hạn Tiền Trợ Cấp Hiểm Họa (Hazard Pay) đến hết tháng 12 năm 2021.

07.02.2021

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

¡La negociación con las agencias ha comenzado! Recientemente hemos concluido nuestras primeras sesiones de negociación con ResCare Home Care, Addus WA, Amicable, Millenia, First Choice, Chesterfield, Concerned Citizens, CCS y Full Life Care. En las próximas semanas nos reuniremos con KWA y Addus MT.

Las victorias durante la negociación hasta el momento:

Estamos luchando por obtener mejores salarios y beneficios, así como respeto, y ya a hemos logrado avances con muchas de estas agencias en nuestra lucha en favor de:

 • equidad de lenguaje, incluyendo las traducciones de nuestros contratos;
 • notificaciones para ayudar a mantener la seguridad de los cuidadores inmigrantes;
 • ampliación de la definición de “familiar” para recibir los beneficios;
 • revisión anual de los planes y políticas contra el acoso, el abuso y la discriminación (HADit); y
 • ¡mucho más!

Siguiente:

En julio empezaremos a negociar los aumentos, los beneficios de la salud, la jubilación y otros aspectos económicos.

Durante la negociación, también vamos a abordar la extensión del pago de riesgo (hazard Pay) hasta diciembre del 2021.

07.02.2021

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

Начались переговоры с агентствами! Недавно мы завершили первые этапы переговоров с агентствами ResCare Home Care, Addus WA, Amicable, Millenia, First Choice, Chesterfield, Concerned Citizens, CCS и Full Life Care. В ближайшие несколько недель мы встретимся с представителями KWA и Addus MT.

Текущие достижения по итогам переговоров

Мы боремся за повышение заработной платы, расширение льгот, а также уважительное отношение и уже достигли прогресса в переговорах со многими агентствами в нашей борьбе за:

 • Языковое равенство, включая перевод наших контрактов на другие языки
 • Получение уведомлений для соблюдения безопасности caregivers-иммигрантов
 • Расширение понятия «член семьи» для получения льгот
 • Ежегодный пересмотр планов и политики по предотвращению домогательств, жестокого обращения и дискриминации (HADit)
 • И многое другое!

Далее:

Во время переговоров в июле мы обсудим повышение заработной платы, медицинские льготы, пенсии и другие экономические аспекты.

Мы также поговорим о вопросе увеличения надбавки за риск (Hazard Pay) до декабря 2021 года.

2021년 07월 02일

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

기관 교섭이 시작되었습니다! 최근에 ResCare Home Care, Addus WA, Amicable, Millenia, First Choice, Chesterfield, Concerned Citizens, CCS 및 Full Life Care와의 첫 번째 교섭 단계를 끝냈습니다. 그리고, 앞으로 몇 주 안에 KWA 및 Addus MT와 만날 것입니다.

지금까지 교섭이 성공적으로 진행되었습니다.

저희는 임금 인상, 복리 후생 및 인격 존중을 위해 싸우고 있으며 이미 많은 기관과 함께 다음과 같은 부분에서 진전을 이루었습니다.

 • 계약서 번역을 포함한 언어 형평성
 • 이민자 간병인들을 더 안전하게 보호하기 위한 위한 알림 서비스
 • 혜택을 받는 “가족 구성원”에 대한 정의 확장
 • 괴롭힘, 학대 및 차별 방지(HADit) 계획 및 정책에 대한 연례 검토
 • 이 밖에도 많은 것들을 이용하실 수 있습니다!

다음:

7월부터 임금 인상, 건강 혜택, 퇴직 및 기타 복지 혜택 관련 협상을 시작할 것입니다.

또한, 교섭이 진행되는 동안 2021년 12월까지 위험 수당(Hazard Pay)의 연장에 대해서도 협상할 예정입니다.

2021 年 7 月 2 日

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

机构谈判已经开始!我们近期已经完成了与 ResCare Home Care、Addus WA、Amicable、Millenia、First Choice、Chesterfield、Concerned Citizens、CCS 以及 Full Life Care 的首轮谈判会议。我们将在接下来的几周内与 KWA、Addus MT 会面。

到目前为止,谈判工作取得了如下成功:

我们正在争取更高的工资、更好的福利和尊重,并与多家机构针对以下事项取得了进展:

 • 语言公平,包括对我们合同的翻译
 • 及时通知,帮助保护移民护理人员安全
 • 针对各项福利,扩大“家庭成员”的定义
 • 对反骚扰、虐待和歧视 (HADit) 计划和政策进行年度审查
 • 还有其他更多事项!

接下来:

7 月份我们将就涨薪、医疗保健福利、退休和其他经济问题进行谈判。

在谈判过程中,我们还会协商将危险补贴 (Hazard Pay) 延长至 2021 年 12 月的相关事宜

July 2, 2021

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

Agency bargaining has begun! We recently completed our first bargaining sessions with ResCare Home Care, Addus WA, Amicable, Millenia, First Choice, Chesterfield, Concerned Citizens, CCS, and Full Life Care. And we’ll be meeting with KWA and Addus MT in the coming weeks.

Bargaining wins so far:
We’re fighting for better wages, benefits, and respect, and we’ve already made progress with many of these agencies in our fight for:

 • Language equity including translations of our contracts
 • Notifications to help keep immigrant caregivers safer
 • Expanding the definition of “family member” for benefits
 • Annual review of anti-harassment, abuse, and discrimination (HADit) plans and policies
 • And much more!

Next:

We’ll begin bargaining for raises, health benefits, retirement, and other economics in July.

During bargaining, we will also be negotiating an extension of Hazard Pay through December 2021.