Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775 Giải Thích Về Nội Dung Thay Đổi Được Đề Xuất

Nội dung sửa đổi được đề xuất kèm theo cho Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775 sẽ lược bỏ «khoản hội phí tối thiểu».  Nhờ có nội dung sửa đổi này nên một số người sẽ trả hội phí thấp hơn mức họ hiện phải trả.  Sẽ không có ai phải trả hội phí cao hơn mức họ hiện phải trả.  Mức hội phí của hầu hết mọi người sẽ vẫn giữ nguyên.

Hầu hết mọi thành viên của SEIU 775 đều trả một tỷ lệ phần trăm cố định trên số tiền hội phí mà họ đóng.  Kể từ khi chúng ta thành lập Liên Đoàn, một số ít thành viên đã trả hội phí theo tỷ lệ phần trăm tiền lương cao hơn vì họ bị tính cái gọi là «hội phí tối thiểu». 

Mức hội phí tối thiểu được đề ra trong Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU International và hiện là $35.  Theo quy định hiện hành trong Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775, Liên Đoàn của chúng ta chỉ tính mức hội phí tối thiểu là $35 đối với những thành viên làm việc ít nhất 40 giờ/tháng (khoảng 9 giờ/tuần).  Điều này có nghĩa là nếu tổng cộng số tiền hội phí hằng tháng (dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định) của bạn ít hơn $35 và bạn làm việc hơn 40 giờ/tháng thì bạn sẽ phải trả $35 thay vì trả theo tỷ lệ phần trăm cố định.

Ban Điều Hành SEIU 775 đã đánh giá các khoản hội phí tối thiểu và nhận thấy những thách thức sau đây:

  1. Thật không công bằng khi một số thành viên chỉ làm việc vài giờ mỗi tuần và kiếm được ít tiền hơn nhưng cuối cùng lại phải trả theo tỷ lệ phần trăm cao hơn.
  2. Những chủ lao động mà chúng ta đại diện thường tính toán không chính xác khoản hội phí tối thiểu, khiến Liên Đoàn của chúng ta phải thực hiện công việc hành chính tốn kém để cố gắng khắc phục sai sót.
  3. Hội phí tối thiểu rất phức tạp và khó hiểu đối với cả thành viên cũng như thành viên tiềm năng đang lập thành tổ chức SEIU 775. 
  4. Vì hội phí tối thiểu mang lại doanh thu rất nhỏ nên việc loại bỏ hội phí tối thiểu sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đại diện cho người lao động của chúng tôi.

Nội dung sửa đổi hiến pháp được đề xuất đính kèm sẽ loại bỏ khoản hội phí tối thiểu tại SEIU 775.  Các phần bị gạch bỏ thể hiện nội dung mà chúng tôi sẽ loại bỏ trong Hiến Pháp và Quy Chế hiện hành của SEIU 775, còn các phần được gạch chân màu đỏ thể hiện nội dung mà chúng tôi sẽ bổ sung.  Mọi nội dung khác trong bản sửa đổi đều là nội dung hiện có và sẽ giữ nguyên trong Hiến Pháp và Quy Chế của chúng tôi hoặc là những chú thích cuối trang giải thích các thông lệ hiện hành.

Chúng tôi đang áp dụng một điều khoản quy định mức hội phí chỉ là $35 cho những thành viên muốn duy trì tư cách thành viên của mình ở trạng thái tốt trong khi tạm thời không có việc làm.  Đây không phải là khoản hội phí bắt buộc mà là khoản thanh toán tự nguyện dành cho những thành viên không có việc làm nhưng muốn duy trì tư cách đủ điều kiện bỏ phiếu, tranh cử hoặc nắm giữ các chức vụ đắc cử trong Liên Đoàn của chúng ta.

Xin lưu ý rằng International Union đã đồng ý từ bỏ quy định trong Hiến Pháp và Quy Chế của International Union về việc thu hội phí tối thiểu đối với các thành viên của SEIU 775.  Sau khi thông qua nội dung sửa đổi này, SEIU 775 sẽ thông báo cho các chủ lao động ngừng thu hội phí tối thiểu và khấu trừ theo đúng tỷ lệ phần trăm cố định của hội phí đối với các thành viên của SEIU 775.

Nội Dung Sửa Đổi của Hiến Pháp và Quy Chế

Ban Điều Hành của SEIU 775 đã bỏ phiếu gửi các nội dung sửa đổi được đề xuất cho Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775 để các thành viên phê duyệt. Ban Điều Hành đề xuất bỏ phiếu “Chấp Thuận”. Bạn nhận được phiếu bầu này vì bạn là một thành viên có tư cách tốt, có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của SEIU 775.

Các nội dung sửa đổi được đề xuất cho Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775 bị gạch bỏ hoặc gạch chân và có màu đỏ. Dấu gạch bỏ có nghĩa là những câu từ đó sẽ bị lược bỏ. Dấu gạch chân có nghĩa là những câu từ đó sẽ được bổ sung. Văn bản đầy đủ của Hiến Pháp và Quy Chế với những thay đổi được đề xuất có trên trang seiu775.org/constitution-bylaws, bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Giản Thể và tiếng Việt. Tác dụng của những thay đổi này là để loại bỏ khoản phí tối thiểu, ngoại trừ những thành viên muốn duy trì tư cách thành viên của mình ở trạng thái tốt trong khi tạm thời không có việc làm. Những thành viên đang làm việc sẽ trả phí dựa trên mức hội phí áp dụng.

Vui lòng xem xét các thay đổi được đề xuất, sau đó đánh dấu và gửi trả phiếu bầu đính kèm. Nếu bạn muốn chấp thuận, hãy chọn «có». Nếu bạn không muốn chấp thuận, hãy chọn «không». Không tạo bất cứ dấu nào khác trên phiếu bầu. Chỉ để phiếu bầu trong phong bì bảo đảm, rồi đặt phong bì đó vào bên trong phong bì hồi đáp đã trả bưu phí. Sau đó, gửi phong bì hồi đáp đã trả bưu phí qua đường bưu điện. Để phiếu bầu của bạn được tính, chúng tôi phải nhận được phiếu bầu đó qua P.O. Box được liệt kê trên phong bì hồi đáp đã trả bưu phí muộn nhất là 10:00 sáng, ngày 24 tháng 4 năm 2024. Bạn sẽ không phải trả bưu phí. Vui lòng không đánh dấu nào khác trên phiếu bầu hoặc trên phong bì.

NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HIẾN PHÁP VÀ QUY CHẾ:

2.4 Tư cách thành viên ở trạng thái tốt. Để thực thi các quyền và đặc quyền của thành viên liên đoàn, các thành viên của Liên Đoàn phải duy trì tư cách thành viên ở trạng thái tốt, bằng cách chuyển khoản thanh toán đầy đủ các khoản phí hằng tháng, gửi bản đánh giá và/hoặc thanh toán các khoản nợ khác (trực tiếp thông qua chủ lao động hoặc thông qua một người đại diện của chủ lao động, của thành viên hoặc của Liên Đoàn) trước ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng tiếp sau tháng phải trả phí (ví dụ: trước ngày làm việc cuối cùng của Tháng 7 đối với các khoản hội phí Tháng 6). Nếu chủ lao động hoặc người đại diện không thể tính và/hoặc chuyển số tiền phí còn nợ vào cuối tháng tiếp sau tháng phải trả phí, thì thành viên đó sẽ không mất tư cách tốt nếu các khoản phí được chuyển trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đầu tiên mà các khoản phí được tính và/hoặc chuyển (ví dụ: nếu số tiền phí còn nợ của Tháng 6 không được tính vào Tháng 7 nhưng được tính vào Tháng 8, thì thành viên sẽ không mất tư cách tốt nếu các khoản phí của Tháng 6 được chuyển trước ngày làm việc cuối cùng của Tháng 8).

Những thành viên tạm thời không có việc làm do bị chủ lao động sa thải có thể duy trì tư cách thành viên ở trạng thái tốt bằng cách chuyển chuyển ba mươi lăm đô la ($35) khoản thanh toán ít nhất là bằng khoản phí tối thiểu được quy định trong Hiến Pháp và Quy Chế của Liên Đoàn Quốc Tế muộn nhất là vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng. Các thành viên không có việc làm trong hơn 6 tháng sẽ không còn đủ điều kiện trở thành Thành Viên Thường Xuyên theo Điều 2.1 của Hiến Pháp và Quy Chế này. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng thứ bảy kể từ khi bị sa thải, họ sẽ vẫn đủ điều kiện trở thành Thành Viên Liên Kết theo các điều khoản và điều kiện của Điều 2.2 ở trên, với điều kiện là họ tiếp tục đóng phí hằng tháng theo Điều 3.3 của Hiến Pháp và Quy Chế này.

Tất cả các thành viên của Liên Đoàn đều có nghĩa vụ tích cực đảm bảo rằng các khoản phí, bài đánh giá và/hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác mà họ còn nợ đều được chuyển vào hoặc trước ngày cuối cùng của tháng mà các khoản phí đó đến hạn tại văn phòng chính hoặc văn phòng được chỉ định của Liên Đoàn. Thông qua sự ủy quyền có chữ ký của thành viên, chủ lao động hoặc người đại diện tính toán và chuyển phí. Việc này nghĩa là nhân viên tuân thủ yêu cầu này.

Việc đại biểu, người đại diện hoặc bất kỳ viên chức nào của Liên Đoàn không xuất hiện hoặc không thu hội phí, bài đánh giá vàhoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác còn nợ sẽ không miễn cho thành viên, theo bất kỳ cách nào, khỏi nghĩa vụ thanh toán các khoản phí đó vào hoặc trước ngày đến hạn tại văn phòng chính hoặc văn phòng được chỉ định của Liên Đoàn.

Một thành viên không có tư cách tốt vào thời điểm Liên Đoàn xác định điều kiện để bỏ phiếu hoặc được bầu trong cuộc bầu cử của liên đoàn sẽ không bị từ chối quyền bỏ phiếu một cách vô lý nếu, không phải do lỗi của người lao động, họ đã mất tư cách tốt vì chủ lao động của họ hoặc người đại diện được Liên Đoàn chỉ định hoặc thành viên làm việc đó đã không khấu trừ hoặc chuyển phí cho Liên Đoàn.

3.3 Mức Hội Phí.[i] Ngoại trừ quy định được nêu cụ thể trong tài liệu này, mức hội phí hằng tháng sẽ là 3% tổng thu nhập của thành viên. Mức phí tối thiểu cho những thành viên thường xuyên làm việc bốn mươi (40) giờ trở lên trong tháng bất kỳ, thành viên liên kết hoặc những thành viên không có việc làm do bị sa thải sẽ là $24 hoặc mức tối thiểu được ấn định theo Hiến Pháp và Quy Chế của Liên Đoàn Quốc Tế, tùy theo mức nào lớn hơn. Mức phí tối thiểu sẽ giảm nếu được quy định trong Hiến Pháp và Quy Chế của Liên Đoàn Quốc Tế. [ii]


[i][Ghi Chú Của Người Biên Tập] Theo Mục 3.2 trong Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU 775, thông qua cuộc bỏ phiếu bầu chọn năm 2012 của thành viên, mức hội phí tiêu chuẩn hằng tháng dành cho Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và Tại Cộng Đồng ở Washington được ấn định ở 3,2%. Mức Phí Theo Hiến Pháp duy trì ở mức 3% đối với mọi đối tượng khác trừ trường hợp Ban Điều Hành SEIU 775 giảm xuống vì lý do chính đáng theo Mục 3.4.3.

[ii] [Ghi Chú Của Người Biên Tập:] Theo Điều XV, mục 6(d) trong Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU, SEIU 775 đã được miễn trừ khỏi yêu cầu về mức hội phí tối thiểu trong Hiến Pháp và Quy Chế của SEIU. 

Контакты для СМИ

По вопросам сотрудничества со СМИ: press@seiu775.org