Chúng tôi biết rằng chăm sóc viên trên toàn tiểu bang đang mất số giờ làm do COVID-19. Bạn không phải là người duy nhất bị mất số giờ làm do sự bùng phát của đại dịch này. Bạn đủ điều kiện được hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

Nếu bị mất giờ làm, bạn phải nộp đơn đăng ký hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu gặp vấn đề khi nộp đơn đăng ký hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, bạn có thể liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên của chúng tôi (làm việc Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều theo số 1.866.371.3200 hoặc mrc@seiu775.org). Những người đại diện đã qua đào tạo của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành quy trình nộp đơn này.

 

Bạn nên truy cập vào secure.esd.wa.gov/home để bắt đầu quy trình nộp đơn.

 

Bạn có thể bắt đầu theo một số mẹo sau đây:

Thu thập tất cả thông tin cần thiết cho đơn đăng ký trước khi gọi điện. Bạn cần điền nhiều thông tin vào đơn đăng ký và chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi gọi điện! Bạn sẽ cần:

  • Thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm: tên, ngày sinh, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, địa chỉ email, số an sinh xã hội, tình trạng công dân (và thông tin cho phép làm việc nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ), trình độ học vấn cao nhất, số tài khoản ngân hàng và số định tuyến cho ngân hàng hoặc liên minh tín dụng của bạn nếu bạn muốn gửi tiền trực tiếp.
  • Tên, số ngày làm việc và địa chỉ nhận thư của tất cả chủ lao động trong suốt 18 tháng qua, bao gồm cả công việc bán thời gian và công việc tạm thời. Đối với Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP), bạn sẽ phải nêu tên từng thân chủ vào danh sách chủ lao động và Tiểu Bang Washington làm đồng chủ lao động. Nếu không nhớ chính xác số ngày thì bạn có thể ước tính. Nếu vẫn đang làm việc, bạn hãy dùng ngày làm việc gần đây nhất trước khi nộp đơn đăng ký hưởng phúc lợi. Tiểu Bang đã báo cáo số giờ của Nhà Cung Cấp Cá Nhân theo tên của từng thân chủ. Vì vậy, IP nên sử dụng tên của thân chủ và Tiểu Bang Washington làm đồng chủ lao động, viết như sau:

DEPARTMENT OF SOCIAL & HEALTH SERVICES PAYER FOR [CLIENT NAME]

PO Box 45842

Olympia, WA 98504-5842

Đăng ký! Bạn có thể đăng ký qua mạng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể đăng ký qua điện thoại bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khi gọi đến số 800-318-6022 (Thứ Hai — Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ngoại trừ ngày lễ). Hiện tại, bạn sẽ phải chờ rất lâu nếu đăng ký qua điện thoại.

  • Nếu bạn đăng ký qua mạng, hãy truy cập vào secure.esd.wa.gov/home/ và thiết lập tài khoản với Secure Access Washington. Tại đó, bạn có thể thực hiện quy trình đăng ký.

Gửi Yêu Cầu Thanh Toán! Gửi Yêu Cầu Thanh Toán! Gửi Yêu Cầu Thanh Toán! Bạn chỉ nhận được séc cho những tuần gửi hồ sơ. Bạn nên gửi yêu cầu thanh toán hàng tuần trong khi chờ đơn đăng ký được

Контакты для СМИ

По вопросам сотрудничества со СМИ: press@seiu775.org