07.02.2021

English | 简体中文 | 한국어 | Русский язык | Español | Tiếng Việt

Quá trình thương lượng với các đại lý đã bắt đầu! Gần đây, chúng ta đã hoàn thành các phiên thương lượng đầu tiên với ResCare Home Care, Addus WA, Amicable, Millenia, First Choice, Chesterfield, Concerned Citizens, CCS, và Full Life Care. Trong các tuần sắp tới, chúng ta sẽ gặp gỡ KWA và Addus MT.

Những kết quả thương lượng đã đạt được từ trước đến nay:

Chúng ta đang đấu tranh để có mức lương cũng như phúc lợi tốt hơn, để được tôn trọng hơn và chúng ta đã đạt được tiến triển với nhiều đại lý trong số này trong quá trình đấu tranh để có được:

  • Sự bình đẳng về ngôn ngữ, bao gồm cả dịch các hợp đồng của chúng ta
  • Các thông báo nhằm giúp những chăm sóc viên là người nhập cư được an toàn hơn
  • Mở rộng định nghĩa về «thành viên gia đình» để có thêm nhiều người được hưởng phúc lợi
  • Đánh giá thường niên các kế hoạch cũng như chính sách chống quấy rối, ngược đãi và phân biệt đối xử (HADit)
  • Và còn nhiều hoạt động khác!

Tiếp Theo:

Chúng ta sẽ bắt đầu thương lượng để được tăng lương, hưởng các phúc lợi y tế, chương trình hưu trí cũng như các lợi ích kinh tế khác trong tháng 7.

Trong quá trình thương lượng, chúng ta cũng sẽ đàm phán về việc gia hạn Tiền Trợ Cấp Hiểm Họa (Hazard Pay) đến hết tháng 12 năm 2021.

Контакты для СМИ

По вопросам сотрудничества со СМИ: press@seiu775.org