Các chăm sóc viên của SEIU 775 trên khắp tiểu bang Washington đã tụ họp và cùng nhau phỏng vấn những ứng viên tại Washington, cũng như tự hào xác nhận sẽ bỏ phiếu cho những ứng viên dưới đây.

Bạn đã đăng ký bỏ phiếu chưa? Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào VoteWA, kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri và đảm bảo đã cập nhật địa chỉ của mình

Bạn chưa có phiếu bầu? Hãy yêu cầu phiếu bầu mới tại địa chỉ vote.wa.gov

Nếu bạn muốn bầu những ứng viên được chăm sóc viên xác nhận, vui lòng liên hệ với đơn vị tổ chức tại địa phương của mình.

Chức Vụ Cấp Liên Bang

Thượng Viện Hoa Kỳ
Senator Patty Murray

Khu Vực Quốc Hội 1
Representative Suzan DelBene

Khu Vực Quốc Hội 2
Representative Rick Larsen

Khu Vực Quốc Hội 3
Representative Marie Gluesenkamp Perez

Khu Vực Quốc Hội 6
Representative Derek Kilmer

Khu Vực Quốc Hội 7
Representative Pramila Jayapal

Khu Vực Quốc Hội 8
Representative Kim Schrier

Khu Vực Quốc Hội 9
Representative Adam Smith

Khu Vực Quốc Hội 10
Representative Marilyn Strickland

Chức Vụ Cấp Tiểu Bang

Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang
Justice Position 1: Mary I. Yu
Justice Position 5: Barbara Madsen
Justice Position 6: G. Helen Whitener

Khu Vực Lập Pháp 1
State Representative, Position 1: Davina Duerr
State Representative, Position 2: Shelley Kloba

Khu Vực Lập Pháp 3
State Representative, Position 1: Marcus Riccelli
State Representative, Position 2: Timm Ormsby

Khu Vực Lập Pháp 5
State Representative, Position 1: Bill Ramos
State Representative, Position 2: Lisa Callan

Khu Vực Lập Pháp 10
State Representative, Position 1: Clyde Shavers
State Representative, Position 2: Dave Paul

Khu Vực Lập Pháp 11
State Representative, Position 1: David Hackney
State Representative, Position 2: Steve Bergquist

Khu Vực Lập Pháp 13
State Senator: Judy Warnick

Khu Vực Lập Pháp 17
State Representative, Position 2: Paul Harris

Khu Vực Lập Pháp 18
State Representative, Position 1: John Zingale
State Representative, Position 2: Duncan Camacho

Khu Vực Lập Pháp 21
State Senator: Marko Liias
State Representative, Position 1: Strom Peterson
State Representative, Position 2: Lillian Ortiz-Self

Khu Vực Lập Pháp 22
State Representative, Position 1: Beth Doglio
State Representative, Position 2: Jessica Bateman

Khu Vực Lập Pháp 23
State Representative, Position 1: Tarra Simmons
State Representative, Position 2: Drew Hansen

Khu Vực Lập Pháp 24
State Representative, Position 1: Mike Chapman
State Representative, Position 2: Steve Tharinger

Khu Vực Lập Pháp 26
State Senator: Emily Randall
State Representative, Position 1: Adison Richards

Khu Vực Lập Pháp 27
State Senator: Yasmin Trudeau
State Representative, Position 1: Laurie Jinkins
State Representative, Position 2: Jake Fey

Khu Vực Lập Pháp 28
State Representative, Position 1: Mari Leavitt
State Representative, Position 2: Dan Bronoske

Khu Vực Lập Pháp 29
State Senator, Steve Conway
State Representative, Position 1: Melanie Morgan
State Representative, Position 2: Sharlett Mena

Khu Vực Lập Pháp 30
State Senator: Claire Wilson
State Representative, Position 1: Jamila Taylor
State Representative, Position 2: Kristine Reeves

Khu Vực Lập Pháp 32
State Senator: Jesse Salomon
State Representative, Position 1: Cindy Ryu
State Representative, Position 2: Lauren Davis

Khu Vực Lập Pháp 33
State Senator: Karen Keiser
State Representative, Position 1: Tina Orwall
State Representative, Position 2: Mia Gregerson

Khu Vực Lập Pháp 34
State Senator: Joe Nguyen
State Representative, Position 1: Emily Alvarado
State Representative, Position 2: Joe Fitzgibbon

Khu Vực Lập Pháp 36
State Senator: Noel Frame
State Representative, Position 1: Julia Reed
State Representative, Position 2: Liz Berry

Khu Vực Lập Pháp 37
State Senator: Rebecca Saldaña
State Representative, Position 1: Sharon Tomiko Santos
State Representative, Position 2:  Chipalo Street & Emijah Smith 

Khu Vực Lập Pháp 38
State Senator: June Robinson
State Representative, Position 1: Julio Cortes
State Representative, Position 2: Mary Fosse

Khu Vực Lập Pháp 39
State Representative, Position 1: Sam Low

Khu Vực Lập Pháp 40
State Representative, Position 1: Debra Lekanoff
State Representative, Position 2: Alex Ramel

Khu Vực Lập Pháp 41
State Representative, Position 1: Tana Senn
State Representative, Position 2: My-Linh Thai

Khu Vực Lập Pháp 42
State Senator: Sharon Shewmake
State Representative, Position 1: Alicia Rule
State Representative, Position 2: Joe Timmons

Khu Vực Lập Pháp 43
Senator Jamie Pedersen
State Representative, Position 1: Nicole Macri
State Representative, Position 2: Frank Chopp

Khu Vực Lập Pháp 44
State Senator: John Lovick
State Representative, Position 1: April Berg
State Representative, Position 2: Brandy Donaghy

Khu Vực Lập Pháp 45
State Senator: Manka Dhingra
State Representative, Position 1: Roger Goodman
State Representative, Position 2: Larry Springer

Khu Vực Lập Pháp 46
State Senator: Javier Valdez
State Representative, Position 1: Gerry Pollet

Khu Vực Lập Pháp 47
State Senator: Claudia Kauffman
State Representative, Position 1: Debra Entenman
State Representative, Position 2: Shukri Olow & Chris Stearns

Khu Vực Lập Pháp 48
State Senator: Patty Kuderer
State Representative, Position 1: Vandana Slatter
State Representative, Position 2: Amy Walen

Khu Vực Lập Pháp 49
State Representative, Position 1: Sharon Wylie
State Representative, Position 2: Monica Jurado Stonier

Các Chức Vụ Cấp Địa Phương

Spokane
County Commissioner 1: Chris Jordan
County Commissioner 2: Amber Waldref
County Commissioner 5: Maggie Yates
County Prosecutor: Deb Conklin
County Auditor: Vicki Dalton

Yakima
County Commissioner: Dulce Gutierrez

King County
County Prosecutor: Leesa Manion

Bạn cũng có thể tham khảo danh sách ghi lại các vấn đề quan trọng về kinh tế cũng như xác nhận của nhiều tổ chức tại địa chỉ: progressivevotersguide.com

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.