Đến:       Các Thành Viên Có Tư Cách Tốt Của SEIU 775

Từ:         Ủy Ban Bầu Cử Năm 2024 – Christine Yi (Chủ Tịch), Justin Budd, Gina Fabara, Monica Livingston, Kitty Richmire và Imelda Salinas-Gomez

V/v:       Thông Báo Về Việc Đề Cử & Bầu Cử Theo Đề Mục IV Của Đạo Luật Về Công Bố Và Báo Cáo Quản Lý Lao Động Năm 1959

Thông Báo Vào Ngày 3 Tháng 9 Năm 2024, Cuộc Bầu Cử Viên Chức SEIU 775

Mục đích gửi thư này là nhằm thông báo (theo Đạo Luật Về Công Bố và Báo Cáo Quản Lý Lao Động Năm 1959, Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775 cũng như Điều Lệ và Quy Chế của SEIU International) cho tất cả thành viên SEIU 775 có tư cách tốt về thời hạn, thủ tục và trình độ chuyên môn cần thiết để đề cử viên chức liên đoàn địa phương, cũng như về ngày giờ, địa điểm và cách thức bầu cử viên chức liên đoàn địa phương. Theo Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều 6, Mục 6.1, Chủ Tịch Liên Đoàn Địa Phương sẽ ấn định ngày bầu cử viên chức liên đoàn địa phương trong tuần đầu tiên của tháng 9. Chủ Tịch Liên Đoàn Địa Phương đã quyết định rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 9 năm 2024. Căn cứ vào Điều 6, Mục 6.2, Chủ Tịch Liên Đoàn Địa Phương đã bổ nhiệm một Ủy Ban Bầu Cử độc lập phụ trách tiến hành cuộc bầu cử. Tên của các thành viên ủy ban được nêu ở trên. Theo Điều 6, Mục 6.3, Ủy Ban Bầu Cử phải gửi thông báo cho mọi thành viên có tư cách tốt về các cuộc bầu cử sắp tới và một bản mô tả về quy trình đề cử (bao gồm cả số lượng chữ ký cần thiết để đề cử), không quá tám mươi (80) ngày trước cuộc bầu cử (ngày 15 tháng 6 năm 2024).

Những Thành Viên Có Tư Cách Tốt Tính Đến Ngày 30 Tháng 4 Năm 2024 Đều Đủ Điều Kiện Bỏ Phiếu

Theo Điều 2, Mục 2.4 trong Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, để duy trì tư cách tốt, thành viên cần chuyển khoản thanh toán đầy đủ hội phí hằng tháng (hoặc số tiền tương đương), đồng thời gửi mọi bản đánh giá và thanh toán các khoản khác còn nợ, trước ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng. Theo đó, thư này đã được gửi trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 cho tất cả các thành viên có tư cách tốt tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Các thành viên sẽ được coi là có tư cách tốt nếu họ có tư cách tốt tính đến tháng cuối cùng khi thông tin từ chủ lao động được tiếp nhận nhưng phải trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Thủ Tục Đề Cử Viên Chức

Việc đề cử phải được thực hiện bằng một đơn đề cử tiêu chuẩn bằng văn bản do Ủy Ban Bầu Cử ban hành. Đơn này có chỗ để đề cử ứng viên cho mỗi chức vụ trong số 39 chức vụ trong Liên Đoàn, theo Điều 6, Mục 6.4 trong Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775.  Liên Đoàn sẽ cung cấp một đơn đề cử tiêu chuẩn bằng văn bản, theo Điều 6, Mục 6.4 và 6.5, để đề cử một ứng viên vào chức vụ không muộn hơn bảy mươi lăm (75) ngày trước cuộc bầu cử (ngày 20 tháng 6 năm 2024). Ứng viên chỉ được phép sử dụng đơn đề cử tiêu chuẩn bằng văn bản. Đơn đề cử ứng viên vào chức vụ phải nêu rõ tên của người được đề cử, chức vụ mà người đó được đề cử vào và trên ít nhất một đơn phải có chữ ký của người được đề cử thể hiện người đó sẵn lòng nhận đề cử vào chức vụ đó. Chỉ được phép đề cử mỗi thành viên vào một chức vụ và bất kỳ thành viên nào tìm cách để được đề cử vào nhiều hơn một chức vụ sẽ bị coi là không đủ điều kiện để có tên trên phiếu bầu cho bất kỳ chức vụ nào. Theo Điều 6, Mục 6.5, số lượng chữ ký hợp lệ cần có để đề cử một ứng viên vào chức vụ là hai mươi lăm (25). Chỉ chữ ký của những thành viên có tư cách tốt tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 mới được coi là hợp lệ. Người được đề cử không cần phải tự thu thập chữ ký. Các ứng viên cho chức vụ có thể trực tiếp đến nhận đơn đề cử trống tại văn phòng SEIU 775 (215 Columbia Street, Seattle, WA 98104) vào ngày 20 tháng 6 năm 2024. Họ cũng có thể gửi văn bản yêu cầu tới địa chỉ “SEIU 775 Elections Committee, PO Box 4650, Seattle, WA 98194-0650”. Những người yêu cầu gửi đơn đề cử qua đường bưu điện sẽ nhận được đơn này bằng thư bảo đảm. Họ cần phải gửi lại giấy biên nhận trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy Ban Bầu Cử tiếp nhận yêu cầu đó. Theo Điều Lệ và Quy Chế, Mục 6.5, đơn đề cử phải được gửi cho Ủy Ban Bầu Cử không muộn hơn bốn mươi lăm (45) ngày trước Cuộc Bầu Cử. Thành viên có thể gửi trực tiếp đơn đề cử tại văn phòng SEIU 775 (215 Columbia Street, Seattle, WA 98104) hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ “SEIU 775 Elections Committee, PO Box 4650, Seattle, WA 98194-0650”. Thành viên có thể gửi đơn đề cử đến văn phòng SEIU 775 từ 9:00 sáng đến 4:30 chiều vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Đơn đề cử gửi qua đường bưu điện phải đến Hòm Thư Bưu Điện trước 4:30 chiều vào ngày 20 tháng 7 năm 2024. Ủy Ban Bầu Cử sẽ thiết lập các thủ tục xác minh chữ ký và hoàn thành việc xác minh chữ ký chậm nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2024, bốn mươi ba (43) ngày trước cuộc bầu cử.  Ủy Ban Bầu Cử sẽ thông báo bằng văn bản cho từng ứng viên về việc họ có đủ điều kiện để có tên trên phiếu bầu hay không.  Thành viên không được phép điền tên của những ứng viên không có tên trong phiếu bầu.  

Điều Kiện Nhậm Chức

Theo Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều 6, Mục 6.6, cũng như Điều Lệ và Quy Chế của SEIU International, Điều 15, Mục 2, chỉ những thành viên chính thức có tư cách tốt và đã là thành viên có tư cách tốt trong sáu (6) tháng liên tục thì mới đủ điều kiện để được bầu vào hoặc nhậm chức trong Liên Đoàn này. Liên Đoàn Quốc Tế đã miễn trừ yêu cầu 6 tháng liên tục. Bất kỳ thành viên nào có tư cách tốt tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 (như mô tả ở trên) và đã là thành viên thêm 5 tháng bất kỳ trong mười hai tháng trước đó thì đều đủ điều kiện ứng cử. Những người đã bị kết án trọng tội theo định nghĩa trong Mục 504 của Đạo Luật Landrum-Griffin (hoặc tội có thể bị truy tố ở Canada) sẽ không đủ điều kiện nhậm chức trong Liên Đoàn này.

Bỏ Phiếu

Điều 6, Mục 6.7 quy định về cách tiến hành bầu cử. Phiếu bầu sẽ được gửi qua đường bưu điện đến tất cả thành viên có tư cách tốt như mô tả trong Thông Báo này không muộn hơn ba (3) tuần trước cuộc bầu cử (ngày 13 tháng 8 năm 2024). Ủy Ban Bầu Cử sẽ đề ra một bộ thủ tục bỏ phiếu chi tiết không muộn hơn ba mươi (30) ngày trước Cuộc Bầu Cử (ngày 4 tháng 8 năm 2024). Trong trường hợp chỉ có một (1) ứng viên được đề cử cho chức vụ bất kỳ, thì chỉ tên của ứng viên đó hiện trên phiếu bầu cho chức vụ đó. Các phiếu đã bầu phải được gửi qua đường bưu điện trong phong bì chính thức được cung cấp và phải được tiếp nhận không muộn hơn 10:00 sáng, ngày 3 tháng 9 năm 2024 (Ngày Bầu Cử). Các phiếu bầu đề cử những người không có tên trong phiếu bầu sẽ không hợp lệ và không được tính. Ủy Ban Bầu Cử có thể đề ra thứ tự ứng viên trên phiếu bầu sao cho phù hợp với các yêu cầu pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cho phép nhận dạng ứng viên theo nhóm ứng viên. Những thành viên đủ điều kiện có thể yêu cầu cung cấp phiếu bầu thay thế nếu phiếu bầu ban đầu bị mất hoặc hư hỏng bằng cách gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí 1 (866) 371-3200 hoặc gửi email đến địa chỉ mrc@seiu775.org. Nếu cử tri gửi lại nhiều hơn một phiếu bầu thì chỉ phiếu bầu thay thế mới được tính. Đối với các chức vụ Chủ Tịch, Thư Ký – Thủ Quỹ, những ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ được tuyên bố đắc cử. Đối với chức vụ Phó Chủ Tịch, 3 ứng viên nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ được tuyên bố đắc cử. Nhiệm vụ của Chủ Tịch được nêu chi tiết trong Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều 4, Mục 4.5. Theo chức vụ, Chủ Tịch sẽ đóng vai trò là đại biểu đầu tiên tại tất cả các hội nghị và cuộc họp mà Liên Đoàn có quyền cử người đại diện. Nhiệm vụ của Thư Ký – Thủ Quỹ được nêu chi tiết trong Điều Lệ và Nội Quy của SEIU 775, Điều 4, Mục 4.6. Theo chức vụ, Thư Ký – Thủ Quỹ sẽ đóng vai trò là đại biểu thứ hai tại các hội nghị và cuộc họp của SEIU mà Liên Đoàn có quyền cử người đại diện. Nhiệm vụ của các Phó Chủ Tịch được nêu chi tiết tại Điều 4, Mục 4.7 trong Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775. Theo chức vụ, các Phó Chủ Tịch sẽ đóng vai trò là đại biểu thứ ba, thứ tư và thứ năm tại các hội nghị và cuộc họp của SEIU mà Liên Đoàn có quyền cử người đại diện. Có ba mươi tư (34) chức vụ Thành Viên Lưu Động Trong Ban Điều Hành. Nhiệm vụ của Ban Điều Hành được nêu chi tiết tại Điều 4, Mục 4.8 trong Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775. Ba mươi bốn (34) ứng viên vào Ban Điều Hành có số phiếu bầu cao nhất sẽ được tuyên bố đắc cử. Theo chức vụ, các Đại Biểu Ban Điều Hành sẽ đóng vai trò là đại biểu thứ sáu đến thứ ba mươi chín tại các hội nghị và cuộc họp của SEIU mà Liên Đoàn có quyền cử người đại diện.

Bộ Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử

Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều 6, Mục 6.8, cấm Liên Đoàn phân biệt đối xử đối với bất kỳ ứng viên nào. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho một ứng viên cũng sẽ được cung cấp cho các ứng viên khác theo yêu cầu. Muộn nhất là ngày 19 tháng 7 năm 2024, bốn mươi lăm (45) ngày trước cuộc bầu cử, Ủy Ban Bầu Cử sẽ thông qua một bộ quy tắc đạo đức và ứng xử dành cho các ứng viên cũng như cách tiến hành cuộc bầu cử sao cho nhất quán với Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều Lệ và Quy Chế của Liên Đoàn Quốc Tế cũng như các luật hiện hành. Theo Mục 6.8, trong quá trình bầu cử, Ủy Ban Bầu Cử có thể kiên quyết khắc phục các hành vi vi phạm bộ quy tắc đạo đức và ứng xử, Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều Lệ và Quy Chế của SEIU cũng như các luật hiện hành nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng.

Các ứng viên tranh cử chức vụ phải nộp một bản báo cáo bằng văn bản cho Ủy Ban Bầu Cử về tất cả các khoản đóng góp, hỗ trợ tài chính và mọi khoản quyên góp bằng hiện vật mà họ nhận được trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận theo Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều 6, Mục 6.8. Yêu cầu báo cáo này bao gồm mức chi tiêu vượt quá một trăm đô la ($100) của ứng viên trong quỹ cá nhân tổng hợp. Báo cáo phải bao gồm số tiền quyên góp (hoặc giá trị hợp lý trên thị trường của khoản đóng góp bằng hiện vật), tên nhà tài trợ, địa chỉ đầy đủ của nhà tài trợ, tư cách thành viên SEIU của nhà tài trợ và ngày tiếp nhận khoản quyên góp, đóng góp hoặc các khoản hỗ trợ tài chính khác. Ứng viên (bao gồm cả ứng viên tiềm năng) cho bất kỳ chức vụ nào trong Liên Đoàn này hoặc cơ quan liên kết hoặc những người ủng hộ ứng viên không được yêu cầu hoặc nhận khoản hỗ trợ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào từ bất kỳ người nào không phải là thành viên của Liên Đoàn Quốc Tế. Ủy Ban Bầu Cử có thể yêu cầu ứng viên xuất trình chứng từ cũng như bằng chứng khác về các khoản đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho chiến dịch tranh cử của họ. Theo Mục 6.8, Ủy Ban Bầu Cử cũng có thể quy định hạn mức đóng góp cá nhân cho mỗi ứng viên là không dưới năm trăm đô la ($500).

Phản Đối Và Khiếu Nại Cuộc Bầu Cử

Theo Điều Lệ và Quy Chế của SEIU 775, Điều 6, Mục 6.9, những thành viên có tư cách tốt muốn phản đối bất kỳ khía cạnh nào của quá trình tiến hành cuộc bầu cử sẽ phải nộp một bản tuyên bố bằng văn bản có chữ ký cho Ủy Ban Bầu Cử bằng cách gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ “SEIU 775 Elections Committee, PO Box 4650, Seattle, WA 98194-0650” để mô tả những điều mà họ cáo buộc là bất thường. Ủy Ban Bầu Cử phải nhận được bản tuyên bố bằng văn bản đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc Bầu Cử (ngày 18 tháng 9 năm 2024). Ủy Ban Bầu Cử sẽ xem xét đơn phản đối và đưa ra quyết định bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn phản đối. Thông báo về quyết định sẽ được gửi qua đường bưu điện (được chứng nhận, có yêu cầu gửi lại giấy biên nhận) cho thành viên nộp đơn phản đối vào cùng ngày ban hành quyết định đó. Bất kỳ thành viên nào không bằng lòng với quyết định của Ủy Ban Bầu Cử cũng đều có thể khiếu nại quyết định đó lên Ban Điều Hành của SEIU 775 trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày quyết định đó được đưa ra. Bất kỳ thành viên nào không bằng lòng với quyết định của Ban Điều Hành về đơn phản đối bầu cử của họ có thể khiếu nại lên Chủ Tịch Quốc Tế trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày có quyết định của Ban Điều Hành, theo Điều VIII, Mục 2 trong Điều Lệ và Quy Chế của International Union.

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.