Chương trình bảo hiểm xã hội chăm sóc dài hạn của tiểu bang Washington

Hầu hết chúng ta đều hoàn toàn không chuẩn bị cho thời điểm chúng ta cần đến dịch vụ chăm sóc dài hạn khi thời điểm này đến. Đó chính là lý do tại sao vào năm 2019, các chăm sóc viên đã đấu tranh để thông qua WA Cares, chương trình bảo hiểm xã hội chăm sóc dài hạn đầu tiên của quốc gia. Với WA Cares, chúng ta sẽ chi trả mức phí dưới 1% tiền lương và (sau khi đóng góp trong một vài năm) sẽ nhận được một khoản phúc lợi lên tới $36.500 (tăng theo lạm phát mỗi năm) để chi trả cho dịch vụ chăm sóc dài hạn, bao gồm cả dịch vụ chăm sóc tại nhà từ gia đình hoặc chăm sóc viên chuyên nghiệp hay dịch vụ chăm sóc tại viện dưỡng lão.

Người lao động ở Washington chi trả cho phúc lợi WA Cares thông qua khoản khấu trừ tiền lương là $0,58 cho mỗi $100 kiếm được. Các khoản phúc lợi lên tới $36.500 (tăng theo thời gian cùng với lạm phát) trong bảo hiểm chăm sóc dài hạn bắt đầu vào năm 2026.

Tìm hiểu thêm về phúc lợi WA Cares tại WACaresFund.wa.gov

Đọc thêm về lý do tại sao chăm sóc viên và những người khác hỗ trợ WA Cares tại WeCareforWACares.org.

Tìm hiểu về sự ảnh hưởng của WA Cares đối với cộng đồng của bạn đây.

Media Contact

For media inquiries, please contact press@seiu775.org.