이 정보를 읽으려면 여기를 클릭하십시오.

点击此处阅读此信息

Nhấp vào đây để đọc thông tin này

Для получения информации на русском языке. 

Para información en español. 

Tất cả IP đã chuyển sang Consumer Direct of Washington (CDWA) với tư cách là chủ lao động hợp pháp mới của chúng tôi. Tiền lương, phúc lợi và sự đại diện mà bạn nhận được theo hợp đồng của Liên Đoàn SEIU 775 vẫn giữ nguyên. Thân chủ của bạn tiếp tục chỉ dẫn công việc chăm sóc cho họ.

Nhận Trợ Giúp và Liên Hệ Với CDWA 

Nếu bạn cần trợ giúp hoặc có câu hỏi, hãy liên hệ với CDWA qua: 
Email: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com   
Số điện thoại miễn phí: 866-214-9899   
Đối với những người bị khiếm thính và có vấn đề về thính giác: 877-398-7969
Nhắn tin: 877-532-8568
Trang web: www.ConsumerDirectWA.com    

Trợ giúp trực tiếp: Bạn có thể đặt lịch ghé thăm văn phòng trực tiếp tại Lacey, Everett, Federal Way và Spokane. CDWA cũng có số lượng giới hạn các sự kiện gặp mặt trực tiếp xung quanh Tiểu Bang, bao gồm cả một số sự kiện có hỗ trợ thông dịch. Hãy truy cập lịch sự kiện của CDWA để đặt lịch hẹn.

Câu Hỏi Thường Gặp

W-2

Tôi nên biết những thông tin gì về CDWA 2022 của mình và W-2 của DSHS/IPOne?

 1. W-2 của CDWA hiện có trên trang web myADP.com – mẫu đơn này cũng đang được gửi đi qua đường bưu điện và IP sẽ bắt đầu nhận được vào cuối tuần này.
 2. IP sẽ nhận được các W-2 riêng biệt từ CDWA và DSHS/IPOne. CDWA không có thông tin về thu nhập của bạn từ trước khi bạn chuyển đổi nên W-2 của CDWA sẽ chỉ đề cập đến khoảng thời gian sau khi bạn bắt đầu được họ trả lương.
 3. Theo CDWA, Ô 1 của W-2 sẽ chỉ phản ánh thu nhập chịu thuế của bạn. Đối với một số chăm sóc viên sống cùng với thân chủ và thuộc diện “được miễn trừ do khó khăn trong việc chăm sóc”, khoản thu nhập chịu thuế này sẽ thấp hơn nhiều so với tổng lương của bạn. Tuy nhiên, mẫu đơn này sẽ bao gồm những thông tin như lương đào tạo và PTO. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Thông Báo 2014-7 Của IRS, Các Khoản Thanh Toán cho Trường Hợp Khó Khăn Trong Việc Chăm Sóc Có Thể Được Loại Trừ khỏi Thu NhậpHỏi Đáp Về W-2 Của CDWA.
 4. Một số IP đã nhận được khoản trợ cấp FICA vào cuối năm 2022. Điều này cũng có thể khiến cho W-2 trông khác với phiếu lương gần đây nhất của bạn.

Thông tin thêm về W-2 của CDWA có trên trang web của họ.

Nếu bạn vẫn cho rằng W-2 của mình không chính xác, hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Bạn nên gọi điện cho điều phối viên dịch vụ của mình tại CDWA trước tiên.
 2. Nếu bạn không biết điều phối viên dịch vụ được chỉ định của thân chủ hoặc không liên hệ được với họ, hãy gọi cho CDWA theo số 866-214-9899.
 3. Nếu CDWA không thể giải quyết mối lo ngại của bạn, hãy gọi điện đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 866-371-3200. Chúng tôi sẽ liên hệ qua một email có liên kết bảo mật để bạn có thể gửi giấy tờ cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi có thể liên hệ với CDWA.

Chúng tôi cũng đã nộp đơn khiếu nại cho CDWA về các khoản khấu trừ FICA. Liên Đoàn cho rằng CDWA đã khấu trừ FICA quá thấp và chưa thanh toán đầy đủ về trách nhiệm của chủ lao động đối với FICA cho hàng nghìn IP. Bạn không cần phải làm gì để tham gia đơn khiếu nại này và chúng tôi sẽ thông báo cho những chăm sóc viên bị ảnh hưởng về tình hình của đơn khiếu nại này.

Giáo Dục Thường Xuyên

Thời hạn đào tạo là khi nào?

Tất cả những chăm sóc viên chưa hoàn thành yêu cầu về CE cho năm 2019, 2020, 2021 hoặc 2022 phải hoàn thành đúng thời hạn là ngày 31 tháng 8 năm 2023. Sau ngày này, ngày đến hạn CE hàng năm sẽ là ngày sinh nhật của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web của Benefits Group.

Làm cách nào để nhận được lương cho số giờ đào tạo của tôi?

CDWA đã cho phép yêu cầu thanh toán cho thời gian tham gia các khóa đào tạo CE cần phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. Bạn có thể truy cập cổng thông tin web DirectMyCare và yêu cầu thanh toán cho số giờ đào tạo. Khi đã ở trên cổng thông tin, hãy chọn “Admin Time” (Thời Gian Hành Chính) trong menu thả xuống Client (Thân Chủ) để nhập thời gian đào tạo của bạn. Phần hỗ trợ công việc về nhập Thời Gian Đào Tạo trên cổng thông tin web DirectMyCare có tiêu đề là “Adding Paid Time Off and Training Time”(Cách Thêm Giờ Nghỉ Được Trả Lương và Thời Gian Đào Tạo). Bạn có thể tìm tài liệu này trên trang web của CDWA trong phần IP Resources (Nguồn Trợ Giúp Dành Cho IP) > Time and Mileage Entry Materials (Tài Liệu Về Nhập Thời Gian và Số Dặm).  Bạn có thể được trả lương cho số giờ đào tạo khi bạn đã thực hiện số giờ đó.  Nếu không thể nhập thời gian đào tạo, bạn nên liên hệ với Điều Phối Viên Dịch Vụ.

Khi nào số giờ đào tạo của tôi được gửi đến CDWA?

Khóa đào tạo mà bạn hoàn thành thông qua SEIU 775 Benefits Group trên Cornerstone Online Training sẽ được gửi đến CDWA mỗi ngày làm việc. Bạn không cần gửi ảnh chụp màn hình, gửi chứng chỉ hoàn thành qua thư bưu điện hoặc liên hệ với Cornerstone. Thông tin hoàn thành khóa đào tạo sẽ được phản ánh trong cổng thông tin web DirectMyCare của CDWA trong vòng 72 giờ làm việc (3 ngày) sau khi bạn hoàn thành.

Số giờ đào tạo nào sẽ được gửi?

Chỉ những dữ liệu hoàn thành khóa đào tạo cần thiết để hoàn thành yêu cầu đào tạo hiện tại mới được gửi đến CDWA và bạn sẽ chỉ được trả lương cho số giờ bạn cần hoàn thành. Ví dụ: nếu bạn cần hoàn thành 12 giờ CE nhưng bạn lại sử dụng tất cả 36 giờ có sẵn trên Cornerstone, thì chỉ 12 giờ bắt buộc sẽ được gửi. Nếu tình hình hoàn thành khóa đào tạo không được phản ánh chính xác trên cổng thông tin Direct My Care của CDWA trong vòng 72 giờ sau khi bạn hoàn thành khóa học, bạn nên liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) để kiểm tra xem hồ sơ có cho thấy bạn đã hoàn thành yêu cầu cần thiết hay không.

Bạn không biết số giờ mình cần hoàn thành?

Vui lòng xem các email gần đây của SEIU 775 Benefits Group, gửi email cho MRC theo địa chỉ mrc@myseiubenefits.org hoặc gọi cho MRC theo số 1-866-371-3200 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 4:30 chiều)

Bạn có các câu hỏi khác về thời hạn CE?

Hãy truy cập SEIU 775 Benefits Group để biết thêm thông tin về thời hạn CE và các thông tin khác.

Gửi “Trễ” Thông Tin Thời Gian

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi và thắc mắc về email của CDWA liên quan đến việc gửi thông tin thời gian cũng như biện pháp kỷ luật, đặc biệt là cảnh báo từ CDWA rằng những chăm sóc viên gửi “trễ” thông tin thời gian có thể bị kỷ luật hoặc thậm chí là chấm dứt hợp đồng tuyển dụng.

Chúng tôi đã nêu những mối lo ngại này với CDWA và đang yêu cầu thay đổi chính sách này. Sau đây là một số thông tin chúng tôi biết cho đến nay:

 1. Đây là một email chung được gửi tới tất cả các IP. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai nhận được email này đều gặp sự cố hoặc đang nhận được cảnh báo hoặc thông báo cụ thể. Mục đích của email này chỉ đơn giản là hướng dẫn và cung cấp thông tin – không phải là cảnh báo cho nhà cung cấp cụ thể.
 2. CDWA đã cho chúng tôi biết ý định của họ về trường hợp gửi trễ thông tin thời gian CHỈ là nhằm cảnh báo hoặc kỷ luật những chăm sóc viên thường xuyên gửi trễ thông tin thời gian một cách bất thường, đặc biệt khi chăm sóc viên gửi thông tin thời gian trễ hơn 3 tháng sau kỳ lương.  
 3. Mặc dù chúng tôi khuyến khích chăm sóc viên gửi thông tin thời gian càng sớm càng tốt và tránh gửi thông tin thời gian trễ quá 3 tháng sau khi họ có thể gửi thông tin thời gian lần đầu tiên để được thanh toán lương, chúng tôi đang yêu cầu đàm phán thêm về vấn đề này. Chúng tôi không cho rằng chăm sóc viên phải bị kỷ luật vì không gửi thông tin thời gian khi họ có thể làm như vậy lần đầu tiên. Nếu bạn bị kỷ luật hoặc cảnh cáo vì gửi “trễ” thông tin thời gian, hãy gọi điện hoặc gửi email cho MRC.
 4. Chúng tôi hy vọng rằng chăm sóc viên sẽ có quyền đại diện cho công đoàn trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với CDWA về “kỷ luật” hoặc “biện pháp kỷ luật”. Nếu bạn nhận được cảnh báo hoặc thông báo về biện pháp kỷ luật mà bạn cho là không chính xác hoặc không công bằng, hãy gọi điện hoặc gửi email cho MRC theo địa chỉ mrc@seiu775.org. Vấn đề này sẽ được chuyển đến một người đại diện của công đoàn và người này sẽ liên hệ lại với bạn.

Câu Hỏi Khác

Tại sao số dư Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của tôi hiển thị không đúng trên DirectMyCare?

CDWA đã thông báo rằng PTO đã được chuyển thành công từ IPOne và số dư sẽ hiển thị đúng trên DirectMyCare. IP có thể xác nhận PTO của họ. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên liên hệ với CDWA.

Tôi có thể xác nhận số dặm bằng cách nào?

Số dặm không còn được phê duyệt theo một dòng dịch vụ. Thay vào đó, Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ đã phê số dặm theo công việc được phê duyệt. Để xác nhận số dặm, bạn cần chọn số dặm khi gửi thông tin về những công việc đã hoàn thành trong ca làm việc đó.

Tôi có thể xác nhận số giờ phi dịch vụ bằng cách nào?

Bạn có thể truy cập trang “Time Entry” (Nhập Thời Gian) trên cổng thông tin DirectMyCare rồi chọn “Admin Time” (Thời Gian Hành Chính) từ menu thả xuống. Bạn sẽ thấy mã dịch vụ cho số giờ phi dịch vụ được phê duyệt, chẳng hạn như PTO, Thời Gian Đi Lại hoặc Số Giờ Đào Tạo.

Quy trình phê duyệt số giờ cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân và số dặm diễn ra như thế nào?

Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ DSHS của thân chủ gửi quyết định phê duyệt tới CDWA. Nếu thân chủ có một IP, CDWA sẽ mở tùy chọn ủy quyền cho IP đó. Nếu thân chủ có nhiều IP, thì thân chủ hoặc người đại diện được ủy quyền của họ phải phân bổ số giờ cho mỗi IP trước khi CDWA có thể mở tùy chọn ủy quyền.

Ai phê duyệt lương đào tạo của tôi?

CDWA mở tùy chọn phê duyệt khoản thanh toán cho bất kỳ chương trình đào tạo bắt buộc nào.

CDWA làm cách nào để thông báo cho IP về việc thời hạn gia hạn kiểm tra lý lịch sắp đến gần?

CDWA gửi các thông báo nhắc nhở sau đây cho IP trong hệ thống U2:

 • Lời nhắc trước 60 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2
 • Lời nhắc trước 30 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2
 • Lời nhắc trước 15 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2 và một cuộc gọi nhắc nhở
 • Lời nhắc trước 10 ngày – Hệ thống U2 sẽ gửi thông báo tới cả IP và Nhân Viên Thụ Lý Hồ Sơ (CM) của thân chủ, còn thân chủ sẽ nhận được một cuộc gọi nhắc nhở
 • Thông báo trước 5 ngày – IP nhận được một thông báo trong hệ thống U2 và một cuộc gọi điện thoại
 • Thông báo hết hạn – IP, CM và thân chủ nhận được một thông báo trong hệ thống U2. Thân chủ cũng sẽ nhận được một bức thư giấy.

Thông tin kiểm tra lý lịch của tôi hiển thị ở dạng đã hết hạn trên DirectMyCare mặc dù tôi đã gia hạn trước khi chuyển sang CDWA. Tại sao điều này xảy ra?
Nguyên nhân có thể do bạn không điền thông tin kiểm tra lý lịch đúng cách. Bạn có thể liên hệ với CDWA hoặc liên hệ trực tiếp với BCCU để giải quyết vấn đề này.

Khi ngày hết hạn kiểm tra lý lịch đến gần, tôi có cần chờ chỉ dẫn của CDWA không?
Không, bạn có thể liên hệ với trực tiếp với Đơn Vị Trung Tâm Kiểm Tra Lý Lịch (BCCU) để được hướng dẫn.

Tôi không thể xác nhận tất cả số giờ mà tôi đã được phê duyệt cho tháng đó. Có phải quy tắc Giới Hạn Tuần Làm Việc đã thay đổi không?
Quy tắc Giới Hạn Tuần Làm Việc vẫn được giữ nguyên đối với IP. IP không được phép vượt quá Giới Hạn Tuần Làm Việc trong một tuần làm việc (Chủ Nhật-Thứ Bảy) bất kể quyết định phê duyệt hằng tháng của họ là gì.

Mức lương CDE bao gồm những gì? Bao nhiêu là dành cho quản lý và bao nhiều là dành cho lương cũng như phúc lợi của IP?

DSHS đã nhận được các câu hỏi về những bức thư do hệ thống của tiểu bang tạo mà bạn có thể đã nhận được. Các bức thư này đề cập đến mức lương $31,32 của Consumer Directed Employer (CDE) mà tiểu bang Washington chi trả cho Consumer Direct Care Network – Washington. Số tiền này bao gồm mức lương nhân công theo giờ đối với lương, phúc lợi, thuế của IP và các chi phí khác liên quan đến nhân viên, cũng như mức lương quản lý đối với các chức năng của chủ lao động mà CDWA phải cung cấp theo hợp đồng. Đây không phải là mức lương dành riêng cho bất kỳ chăm sóc viên cụ thể nào; các chăm sóc viên khác nhau sẽ có mức lương khác nhau dựa vào số giờ làm việc tích lũy của họ và các nhân tố khác, như khoản chênh lệch và lương làm thêm giờ. Đây là mức lương tiêu chuẩn duy nhất được trả cho CDE đối với tất cả số giờ mà tất cả chăm sóc viên đã làm việc. Đây là mức lương trung bình có trọng số giải thích cho những điểm khác biệt đó.

Là IP, mức lương của cá nhân bạn sẽ vẫn giữ nguyên như hiện tại sau khi chuyển sang CDE. Các chi phí mà Tiểu Bang Washington trước đây chịu trách nhiệm thanh toán để chi trả cho các phúc lợi được mô tả trong Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể và các khoản thuế của chủ lao động hiện được chi trả trực tiếp cho CDE như một phần của mức lương theo giờ.  Là chủ lao động, CDE sẽ chịu trách nhiệm quản lý các chi phí liên quan đến nhân viên này.

Điều này có ảnh hưởng đến thuế của IP không?

CDE sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thuế của Nhà Cung Cấp Cá Nhân. Các IP đủ tiêu chuẩn được miễn thuế thu nhập theo Tình trạng Khó Khăn Chăm Sóc có thể tiếp tục được miễn thuế thu nhập trong báo cáo thuế thu nhập liên bang. Các IP hiện được miễn FICA và FUTA sẽ tiếp tục được miễn.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về CDE và CDWA ở đâu?
Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của DSHS, cũng như trên trang web của CDWA.